Nr postępowania ZOPOKL/1/2013

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z dniem 28.02.2013 ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych dla uczestników projektu „Wysoka jakość i rzetelność pracy służb księgowych i kadr fundamentem rozwoju firm sektora MSP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-185/12-00, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, którą określono w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 2 pkt. 2.2 ppkt. 2.2.7.2 z dnia 24 grudnia 2012r oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL 3.1.3.1 z dnia 14.08.2012  bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

W załączeniu przekazujemy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami: Zapytanie ofertowe – usługi hotelarsko-gastronomiczne

Baner na stronę z EFS