W czerwcu 2016 r. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur realizowała projekt pn. "Spotkania z Szuszem i okolicami". W projekcie udział wzięło:

- 12 dzieci z Niepublicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Kamieńcu

- 12 dzieci z Publicznego Przedszkola w Suszu

- 24 rodziców/opiekunów dzieci

 

SZKOŁY SUKCESU

„Szkoły Sukcesu”toProjekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1 Wyrównywanie  szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.