Regulamin i dokumenty

REGULAMIN I DOKUMENTY

„Współpraca się opłaca”,

to projekt szkoleniowy realizowany przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur w partnerstwie z Gminą Susz oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju PRO BONO. Szkolenia są przeznaczone dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Susz, Gminy Kisielice oraz Miasta i Gminy Prabuty, zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania Modelu Współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. W zajęciach bierze udział po 21 przedstawicieli JST (jednostki samorządu terytorialnego) i OP (organizacje pozarządowe) – w sumie 42 osoby z terenu w/w gmin . Grupę docelową stanowią przedstawiciele samorządów lokalnych, Rad Miejskich, i przedstawiciele 22 z 57 lokalnych OP. Celem priorytetowym działań projektowych jest opracowanie i wdrożenie „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” w zakresie jego trzech płaszczyzn przez Gminę Susz, Prabuty i Kisielice oraz lokalne OP. Do celów szczegółowych można zaliczyć min. pogłębienie świadomości i podniesienie poziomu przygotowania przedstawicieli JST i OP w zakresie współpracy obu stron, informacji o bieżących potrzebach lokalnych i aktywnym współdziałaniu przy opracowywaniu wieloletnich strategii współpracy.

Zajęcia projektowe mają charakter warsztatów praktycznych i ćwiczeń. Odbywają się w cyklach dwudniowych, dwa razy w miesiącu. Uczestnicy są wyposażani przez trenerów w wiadomości i umiejętności niezbędne do stworzenia i realizowania w praktyce Modelu Współpracy, w każdej z gmin biorących udział w projekcie. Przedstawiciele JST i OP zostali zapoznani w sposób praktyczny z  3 płaszczyznami Modelu.
Płaszczyzna 1 obejmowała wiadomości dotyczące współpracy jednostek samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych: współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań, wzajemne informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań, współtworzenie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych, konsultowanie przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć, współpracę samorządów samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych i uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów.
Płaszczyzna 2 zawierała informację o współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych: realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych, współpraca niefinansowa przy realizacji zadań publicznych, partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych.
Płaszczyzna 3 obejmowała wiedzę z zakresu infrastruktura współpracy, tworzenia warunków do społecznej aktywności:

  • system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych,
  • wspieranie procesów,
  • i integracji sektora organizacji pozarządowych i partnerstwo lokalne.

Wartością dodaną projektu jest integracja pracowników JST i OP w trakcie trwania szkoleń co w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy komunikację podczas realizacji wspólnych zadań w przyszłości.

loga naglowka dzialania 1_5