Tytuł projektu:

Wysoka jakość i rzetelność pracy służb księgowych i kadr fundamentem rozwoju firm sektora MSP

Diagnoza:

Zdiagnozowanym problemem jest znikoma lub zdezaktualizowana wiedza personelu księgowości i kadr dotycząca sformalizowanych procesów księgowej obsługi firm tj. zaawansowanej rachunkowości (m.in. sporządzania bilansów i sprawozdań finansowych), ubezpieczeń społecznych (obsługa programów kadrowych np. płatnik) oraz podatków (przede wszystkim podatku VAT). Problemem są też słabe umiejętności interpersonalne w działach księgowości i kadr, w których codzienna praca wymaga umiejętnego kontaktu z klientami (pracownikami, podmiotami gospodarczymi) i instytucjami administracji publicznej (m.in. UKS, UOKiK, PIP) oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów m.in. podział obowiązków i odpowiedzialności, praca pod presją czasu.

Cel główny projektu to:

Wzrost jakości i rzetelności pracy działów księgowości i kadr minimum w 30 przedsiębiorstwach sektora MŚP z powiatów iławskiego, ostródzkiego, olszyńskiego i miasta Olsztyn poprzez podniesienie kwalifikacji minimum 90% spośród 67 pracowników i właścicieli w szkoleniach z zakresu księgowości i kadr oraz minimum 71% tej grupy w warsztatach komunikacji interpersonalnej w okresie od II.2013  do XII.2013

Dla kogo:

Grupę docelową stanowi 57 pracowników działów księgowości i kadr (w tym 29 pracowników biur rachunkowych oraz 10 właścicieli biur) pochodzących z 32 firm sektora MSP z powiatów iławskiego, ostródzkiego, olsztyńskiego i miasta Olsztyn.

Projekt realizuje następujące zadania:

Zadanie 1 – Szkolenie ‚Rachunkowość dla kandydatów na specjalistów rachunkowości’

Zadanie 2 – Szkolenie ‚Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych’

Zadanie 3 – Szkolenie ‚Zmiany w ubezpieczeniach dla zaawansowanych’

Zadanie 4 – Szkolenie ‚Podatki’

Zadanie 5 – Warsztat ‚Komunikacja interpersonalna’

Zespół projektowy:

1. Kierownik projektu –  Natalia Gewers – odpowiada za organizację i nadzór pracy zespołu, pełni nadzór merytoryczny i finansowy, zajmuje się zawieraniem umów, zaangażowaniem trenerów szkoleń oraz kontrolą efektów i jakości pracy.

2. Koordynator wsparcia – Arkadiusz Wasiłowski – odpowiada za przygotowanie i koordynację wsparcia, opiekę nad BO, kontakt z beneficjentami projektu, trenerami i ośrodkiem szkoleniowym, zajmuje się organizacją szkoleń i monitoringiem rezultatów

3. Koordynator ds. rozliczania proj. – Joanna Długosz – koordynuje postęp finansowy projektu i prowadzi monitoring wydatków.

Numer umowy dofinansowania: UDA-POKL.08.01.01-28-185/12-01

Pliki do pobrania
Link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl .

 

Baner na stronę z EFS