Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur jest organizacją działającą nie dla zysku („non profit”), założoną i działającą na mocy ustawy o fundacjach.
Działa na rzecz rozwoju obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego lokalnej społeczności, poprzez inicjowanie i prowadzenie różnorodnych projektów.
Obejmuje swoją działalnością tematykę od edukacji dzieci, poprzez edukację dorosłych,  zapobieganie wykluczeniu społecznemu po wsparcie doradcze dla przedsiębiorców.
Zakres ten nie jest zamknięty i gdy tylko pojawia się możliwość działania dla rozwoju regionu Warmii i Mazur – pracownicy Fundacji zajmują się tym jak wykorzystać taką okazję dla dobra lokalnej społeczności przy wykorzystaniu posiadanych środków.

Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000231256.
NIP Fundacji – 744-16-92-752
Regon Fundacji – 280024779

Numer rachunku bankowego: 53 1020 3583 0000 3602 0079 4164 (PKO BP). Rachunek ten służy m.in. do przekazywania nawiązek zasądzonych przez Sądy.

Celami statutowymi Fundacji są:

 1. zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego,
 2. kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych,
 3. pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska,
 4. proekologiczna działalność edukacyjna,
 5. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludzkości,
 6. pomoc ofiarom przemocy, wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 7. ochrona dzieci przed molestowaniem seksualnym, przemocą i innymi działaniami dla nich szkodliwymi,
 8. podejmowanie wszelkich innych działań na rzecz dzieci, w szczególności dotkniętych chorobą i patologiami społecznymi,
 9. zmniejszanie szkód wyrządzonych ofiarom przemocy w rodzinie oraz wspieranie i podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb ofiar przemocy w rodzinie,
 10. opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie niepełnosprawnymi i podlegającymi wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom,
 11. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 12. edukacja i integracja społeczna,
 13. działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
 14. poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
 15. przeciwdziałanie bezrobociu,
 16. wyrównywanie szans grup społecznie upośledzonych,
 17. wspieranie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
 18. kształtowanie i upowszechnianie postaw proprzedsiębiorczych i progospodarczych,
 19. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
 20. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 21. wspieranie rozwoju sądownictwa polubownego i pojednawczego,
 22. arbitraż gospodarczy,
 23. dążenie do zwiększania poziomu edukacji i kwalifikacji społeczeństwa,
 24. kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub innych,
 25. wspieranie rozwoju zasobów ludzkich,
 26. wspieranie integracji europejskiej oraz przybliżanie społeczności zjawiska zbliżania krajów i społeczeństw,
 27. wspieranie procesu integracji walutowej w Europie,
 28. wspieranie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 29. wspieranie procesu wzmocnienia i rozwoju instytucji pożytku publicznego i organizacji społecznych,
 30. wspieranie i podejmowanie działań z zakresu ochrony lub profilaktyki zdrowia oraz postaw prozdrowotnych,
 31. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 32. wspieranie procesu rozwoju społeczności wiejskiej.

Całą treść statutu Fundacji można zobaczyć po kliknięciu na poniższy link:

Statut Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur

Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50