Tytuł projektu: Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie

 

Nr umowy: RPWM.10.04.00-28-0016/17

 

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

 

Cel główny projektu:

Utworzenie 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i wsparcie Rodziców z subregionu elbląskiego w tym w szczególności w gminy Lubawa i okolic, w okresie 08.2017-08.2020r.

 

Beneficjenci:

Rodzice/opiekunowie - 32 osoby sprawujące opiekę na dziećmi do lat 3, w tym:

- 10 osób pozostających bez zatrudnienia, sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, planujących podjęcie pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)

- 22 osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia (przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym)

 

Planowane efekty:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po

opuszczeniu programu – 22 osoby

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 7

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 32

Liczba opiekunów z niepełnosprawnościami, którzy posiadają dzieci w wieku do lat 3, objętych wsparciem w

programie - 4

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 32

 

Wartość projektu: 1 303 900,80 zł

Wartość dofinansowania: 1 230 500,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich:1 108 315,80 zł

 

Geneza projektu:

Woj. warmińsko-mazurskie jest jednym z województw o relatywnie najsłabiej zaspokojonych potrzeb życiowych ludności. Dotyczy to także opieki nad dziećmi do lat 3. Na terenie gm. wiejskiej Lubawa nie było żłobka ani klubu dziecięcego. W mieście Lubawa funkcjonuje jeden żłobek na 30 miejsc, czynny do godziny 16.30. Proponowana mieszkańcom liczba miejsc opieki żłobkowych w stosunku do potrzeb była niewystarczająca. Przyrost naturalny i współczynnik dzietności ogólnej przewyższa średnia dla kraju i województwa. Gminy - wiejska i miejska Lubawa – to jednostki dynamicznie się rozwijające, z wysokim udziałem osób w wieku mobilnym, o dodatnim saldzie migracji oraz wysokim saldzie przyjazdów do pracy. Na terenie gminy i miasta Lubawa funkcjonuje kilkadziesiąt b.dużych i dużych zakładów pracy, jednak miejsc pracy dla kobiet jest znacznie mniej niż dla mężczyzn. Z uwagi na profil działalności (stolarnie, firmy budowlane) przedsiębiorcy chętniej zatrudniają mężczyzn, dość duża jest sezonowość branż, które zatrudniają więcej kobiet (turystyka). Kobietom pozostającym bez pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi, towarzyszą obawy związane z powrotem do pracy głównie z uwagi na trudność godzenia pracy z obowiązkami w domu, niechęć pracodawców do nagłych wyjść czy zwolnień. Problem kobiet utrwala tradycyjny model rodziny wciąż silnie funkcjonujący w społeczeństwie - kobieta zajmuje się domem, mężczyzna pracuje i utrzymuje rodzinę. U kobiet wchodzących na rynek pracy takie stereotypowe myślenie wpływa na małą aktywność i wzmacnia jej rolę jako opiekuna dziecka. Z uwagi na powyższe od 1 września 2017r. został uruchomiony żłobek dla 32 dzieci (2 grupy), zlokalizowany jest pod adresem: Fijewo 85, 14-260 Lubawa. Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb rodziców.


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50