Tytuł projektu: Akcja Aktywizacja

Nr umowy: RPWM.10.02.00-28-0055/16

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

Partnerzy projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim

Cel główny projektu:
Poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób (10 K i 20 M) w SE w powiecie nowomiejskim, dzięki uczestnictwu w kompleksowym programie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym należących do przynajmniej jednej określonej grupy ( długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobieta) przez okres 18 miesięcy.

Beneficjenci:
Grupa docelowa to 30 osób (10 K i 20 M), powyżej 29 roku życia, należących do grupy osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo i poszuk. pracy, zamieszkujących powiat nowomiejski. Osoby te zakwalifikowane zostaną do co najmniej 1 z kategorii: osób długotrwale bezrobotnych, niskowykwalifikowanych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobiet.

Planowane efekty:
- liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie -24,
- liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 6,
- liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -27 osób, w tym osoby bezrobotne – 22, osoby bierne zawodowo – 5,
- liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14,
- poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób 50 lat i więcej – 33%,
- poziom efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%,
- poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%,
- poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%,
- poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 38%.

Działania:
1.Wsparcie personalne dla BO (indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i opracowanie IPD, warsztaty aktywizacji zawodowej, indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty kompetencji społecznych oraz zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych).
2. Szkolenia/kursy, które pozwolą nabyć BO kwalifikacje zawodowe lub kompetencje potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).
3. Staże, które pozwolą nabyć BO - osobom bez doświadczenia lub z długą przerwą na rynku pracy – doświadczenie zawodowe.
4. Pośrednictwo pracy – będzie miało charakter indywidualny, będzie obejmowało: pozyskanie ofert pracy od pracodawców, udostępnienie ofert pracy BO, wstępną ocenę uczestnika projektu pod kątem ew. zatrudnienia i inne usługi.

Wartość projektu: 900 080,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 805 434,50 zł

 


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50