Fundacja Rozwoju Warmi i Mazur w czerwcu 2021 roku zakończyła realizację projektu pn. "Arteterapia w AZPO".

Arteterapia to zajęcia terapeutyczne dla uczniów łączące różne dyscypliny naukowe, które pomagają we własnym rozwoju, w poszukiwaniu motywacji do procesu twórczego, w którym często dochodzi do emocjonalnego zaangażowania w naukę. Jeden z prekursorów arteterapii – Adrian Hill podkreślał, że w arteterapii najważniejszy jest swobodny proces twórczy, a efekt i jego walory artystyczne mają znaczenie drugorzędne. Metoda ta będzie wykorzystana w nauczaniu przedmiotów ścisłych. U podstaw arteterapii leży również teoria twórczości, która jest zdolnością wnoszenia czegoś nowego do ludzkiej egzystencji. W koncepcji arteterapii podkreśla się przede wszystkim ekspresję uczuć, korzystne zmiany w zachowaniu (postawa względem samego siebie i innych osób). Wzmocnienie tych sfer wzmacnia osobowość człowieka, dzięki czemu zachęca do twórczej i dobrowolnej pracy. Pracą z uczniem tą metodą w zestawieniu  z zadaniami współczesnej terapii pedagogicznej, koncentruje się nie tylko na usprawnianiu zaburzonych funkcji, ale również na profilaktyce i działaniach wpływających na osobowościowe determinanty uczenia się, oto one:

- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, poprzez doskonalenia osobowości, nauczanie prawidłowych relacji interpersonalnych oraz aktywne  uczestniczenie w procesach kultury;

- kształtowanie inteligencji emocjonalnej uczniów;

- wzmocnienie procesów pamięciowych, zdolności logicznego myślenia i wytrwałości w osiąganiu celów;

- zapewnienie uczniom bezpiecznego i przyjaznego środowiska wychowawczego, dzięki czemu rośnie w nim potrzeba poznawania świata i innych dziedzin nauki,

- nabywanie przez wychowanków umiejętności wyrażania w różnych formach własnych uczuć i emocji;

- pomaganie dzieciom w umacnianiu ich wiary we własne siły oraz kształtowaniu charakteru;

- stwarzanie podczas zajęć sytuacji służących uwalnianiu i odreagowaniu negatywnych emocji;

- inicjowanie działań rozwijających ekspresję własną, spontaniczność;

- zwiększenie wiedzy i samoakceptacji.

Projekt zakładał przetestowanie, transfer i adaptację zasad pracy z dzieckiem  w środowisku pracy Partnera.  Nowe rozwiązanie polega na poznaniu przez uczestników opisywanej metody realizacji zajęć z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych w rozszerzeniu o terapię artystyczną dzieci/młodzieży. Partner JUMP IN pracuje metodą arteterapii  wiele lat, ma przetestowanych wiele  tematów/lekcji/obszarów  na różnych poziomach edukacyjnych, w tym wdrożone metody dla dzieci z deficytami.   Nowe rozwiązanie zakładało przygotowanie scenariuszy  zajęć do pracy w  mieszanych grupach wiekowych, z zakresu nauk ścisłych, dzięki którym dzieci mogą rozwijać swoje zdolności życia w społeczeństwie i uczyć się od siebie wzajemnie zgodnie z własnym tempem rozwoju, w tym włączając na równi dzieci z trudności. Nowe rozwiązanie zakłada zmianę roli nauczyciela na nauczyciela, który  obserwuje ucznia, a jego ciągłym celem jest coraz rzadsza interwencja w miarę jego rozwoju, w tym także ucznia z niepełnosprawnościami, który ma w uczyć się od innych dzieci w grupie. Nauczyciel będzie odpowiedzialny za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinien być dostępny dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście będzie  pomagało dziecku w rozwoju poczucia pewności siebie i wewnętrznej dyscypliny. Z młodszymi uczniami, nauczyciel będzie pracował poprzez demonstrowanie im użycia materiałów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju. Działanie w ramach projektu  to transfer i adaptacja znanej już metody pracy z dziećmi, jednak w poszerzonej  wersji i celu (nie jako terapia, a jako część metody kształtującej kompetencje kluczowe). W tym ujęciu nie jest stosowana w Polsce na szeroką skalę.  Jest ona trudna ze względu na interdyscyplinarność i planowanie pracy w dziećmi w różnym wieku. Nowe rozwiązanie szczegółowo zakłada przygotowanie personelu w sposób praktyczny i konkretny do pracy z dziećmi. Grantobiorca w ramach projektu  przygotuje otoczenie do pracy z dziećmi/młodzieżą w celu zapewnienia im porządku jak i rzeczywistych i prostych pomocy edukacyjnych, przygotuje materiały wspierające o rozwój niezbędnych umiejętności.

Link do strony:

https://www.facebook.com/Projekt-ARTeterapia-w-AZPO-108055888163874/?ref=py_c

Link do scenariuszy:

files/ARTETERAPIA_W_AZPO-SCENARIUSZE_ZAJ.pdf


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50