Numer projektu: RPWM.11.01.01-28-0041/20

realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiegi na lata 2014–2020

Osi priorytetowej:  11.  Włączenie społeczne

Działania:  11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa Wnioskodawcy: Butterfly Consulting Sp. z o.o. (Lider)

Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie (Partner A)

Fundacja Rozwoju Warmii I Mazur (Partner B)

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Tytuł Projektu: Pełna ścieżka włączenia

Wartość projektu: 899 796,50 PLN, w tym dofinansowanie projektu z UE: 764 804,07 PLN

 

Obszar Wsparcia:

województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski:

- gmina Susz (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski);

- gmina Kisielice (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski);

- gmina Zalewo (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski);

- gmina Iława (gmina wiejska).

 

Cel Projektu:

  1. Celem projektu jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wśród 50 osób (30 K, 20 M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, mieszkańców gmin powiatu iławskiego, w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez realizację zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia obejmującego usługi aktywizacji społeczno-zawodowej w terminie 01.04.2021-31.03.2021

 

Grupa Docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, spełniające kryteria grupy docelowej:

a) wiek aktywności zawodowej – powyżej 18 r. ż.

b) osoby bierne zawodowe lub bezrobotne. Weryfikowane na podstawie zaświadczenia z ZUS/PUP;

c) korzystanie ze świadczeń pomocy społ. z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społ. (Dz.U.2016.930) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Weryfikowane na podstawie oświadczenia;

d) zamieszkałe na obszarach gmin Susz (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Kisielice (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Zalewo (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski) i Iława (gmina wiejska), w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Weryfikowane na podstawie oświadczenia;

 e) osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie). Weryfikowane na podstawie oświadczenia;

 f) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi ,w tym osoby z niepełnosprawności intelektualną i
osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Weryfikowane na podstawie orzeczenia lekarskiego;

 g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek. Weryfikowane na podstawie oświadczenia;

 h) osoby korzystające z PO PŻ, a zakres wsparcia nie powiela działań. Weryfikowane na podstawie oświadczenia/zaświadczenia z instytucji wspomagającej;

 

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu preferowanymi do wsparcia są:

a) osoby powyżej 50 r.ż. – 2 pkt.;

b) kobiety – 5 pkt.;

c) osoby z obszarów wiejskich – 4 pkt.;

d) osoby długotrwale bezrobotne – 3 pkt.;

e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 3 pkt.;

f) osoby niepełnosprawne – 4 pkt.;

g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 5 pkt.

 

Oferowane Wsparcie:

- indywidualne spotkania z psychologiem w ramach wyznaczenia Indywidualnej Ścieżki Rozwoju– 3 godziny (2x1,5 godz.);

- warsztaty grupowe z psychologiem – (2 x 8 godz.);

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach wyznaczenia Indywidualnej Ścieżki Rozwoju– 3 godziny (2x1,5 godz.);

- poradnictwo psychologiczne indywidualne - 6 godzin (3 x 2 godz.);

- poradnictwo specjalistyczne w tym prawno-finansowe/poradnictwo rodzinne/socjoterapia(3x 1/1,5 godz.);

- indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy – 5 godzin (4 x 1/1,5 godz.);

- kursy/szkolenia zawodowe – dla 40 osób, średnio 100 godz. (moduł I zawodowy podstawowy i moduł II zawodowy uzupełniający), oraz dla 10 osób średnio 80 godz. (moduł I zawodowy podstawowy);

- Projekt zakłada wsparcie w postaci stażu dla 35 uczestników – średnio 4 miesiące po 8 godz. dziennie (7 godz. dla osób z niepełnosprawnością min. umiarkowaną).

 

Rekrutacja:

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Wnioskodawcę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. z wykorzystaniem lokalnych mediów, organizacji i JST działających na rzecz osób wykluczonych i niepełnosprawnych, mediów społecznościowych,

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans, w tym płci i niedyskryminacji w dostępie do oferowanych w ramach projektu form wsparcia.

3. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzi formularz zgłoszeniowy oraz wymagane oświadczenia/ zaświadczenia, który każdy uczestnik projektu jest zobowiązany wypełnić oraz złożyć w czasie określonego naboru. Złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.

4. Dokumenty rekrutacyjne zostaną sprawdzone pod względem formalnym oraz merytorycznym  przez wyznaczony personel projektu.

5. Etap formalno-merytoryczny ma na celu sprawdzenie, czy Kandydat spełnia warunki formalne (kryteria uprawniające do udziału w projekcie) oraz przyznanie punktów za poszczególne kryteria premiujące.

3. Podczas rekrutacji przyznane zostaną dodatkowe punkty za spełnienie poszczególnych

kryteriów premiujących, tj.:

a) osoby powyżej 50 r.ż. – 2 pkt.;

b) kobiety – 5 pkt.;

c) osoby z obszarów wiejskich – 4 pkt.;

d) osoby długotrwale bezrobotne – 3 pkt.;

e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 3 pkt.;

f) osoby niepełnosprawne – 4 pkt.;

g) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego ,rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 5 pkt.

4. Utworzona zostanie ostateczna lista rankingowa/lista rezerwowa. Niezakwalifikowani zostaną

poinformowani o przyczynach odrzucenia aplikacji. Zakwalifikowani podpiszą deklarację udziału/ stosowne oświadczenia.

5. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w danych okresach realizacji projektu w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb uczestników projektu po uzyskaniu zgody IZ na podstawie zmienionego wniosku
o dofinansowanie.

6. Informacje o rekrutacji zamieszone są na stronie internetowej Wnioskodawcy. W projekcie zakłada się także wykorzystanie środków masowego przekazu oraz materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty) w celu informowania o prowadzonej rekrutacji.

7. Dokumenty rekrutacyjne uczestników projektu gromadzone są w Biurze projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne mogą być uzupełniane przez kandydatów w ciągu 5 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające kryterium uczestnictwa są odrzucane.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt mailowy:

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i/lub kontakt telefoniczny: 790 701 055

- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub kontakt telefoniczny 89 648 76 69


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50