Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

realizuje projekt "Ponadpokoleniowe Centrum Rehabilitacyjno-Dydaktyczne"

współfinansowany z Funduszy Norweskich 

Kwota dofinansowania: 285 245,00 euro

Wartość projektu: 2 669 100,00 zł

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

 

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

     1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
     2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
     3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
     4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
     5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Link do strony internetowej Funduszy Norweskich:

https://eeagrants.org/

 

 

The Warmia and Mazury Development Foundation

is implementing the project "Intergenerational Rehabilitation and Educational Center,"

co-financed by the Norwegian Funds.

Grant amount: 285,245.00 euros

Project value: 2,669,100.00 PLN

 

"Together we act for a green, competitive, and socially integrative Europe"

 

The Norwegian and EEA Grants represent Norway's contribution to creating a green, competitive, and socially integrative Europe. As part of the Norwegian and EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and strengthening bilateral relations with beneficiary countries from Central and Southern Europe and the Baltic Sea region. Norway closely cooperates with the EU under the European Economic Area (EEA) Agreement. Along with other donors, Norway has contributed 3.3 billion euros under successive fund programs from 1994 to 2014.

The Norwegian Funds are financed solely by Norway and available in countries that joined the EU after 2003. The Norwegian Funds for the period 2014-2021 amount to 1.25 billion euros.

The priorities for this period are:

  1. Innovation, scientific research, education, competitiveness, and decent work;
  2. Social integration, youth employment, and poverty reduction;
  3. Environment, energy, climate change, and low-emission economy;
  4. Culture, civil society, good governance, and basic rights;
  5. Justice and internal affairs.

 

Link to the Norwegian Funds website:

https://eeagrants.org/

 

Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50