Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur realizuje Projekt pt. „Tworzymy szkoły od nowa”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Cele i planowane efekty projektu:

1. Poprawa warunków i jakości edukacji ogólnokształcącej dla dzieci i młodzieży z gminy Lubawa i powiatu iławskiego poprzez działaniapolegające na wyposażeniu Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie (szkoła podstawowa i LO) w nowoczesne i innowacyjneoprogramowanie, pomoce dydaktyczne (w tym interaktywne, w technologii AR i VR), wyposażenie dodatkowe, pozwalające naprowadzenie zajęć dydaktycznych doświadczalnie, w sposób zapewniający zróżnicowaną metodykę, lepsze przyswajanie wiedzy przezuczniów w obszarze nauk ścisłych, ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego orazkształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej);

2. Zwiększenie możliwości kształcenia i wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów niepełnosprawnych, z problemami w przyswajaniu wiedzy oraz zdolnych);

3. Możliwość wykorzystania wyposażonych pracowni/sal dydaktycznych przez uczniów realizujących podstawę programową w innych placówkach, dla których organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur;

4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z rejonu gminy Lubawa i powiatu iławskiego dostępu do zajęć podnoszących kompetencjekluczowe z zakresu: porozumiewania się w języku ojczystym, językach obcych, kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych,informatycznych, społecznych i obywatelskich, poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturowej, zajęć sportowych dzięki wykorzystaniu zakupionego wyposażenia dydaktycznego oraz sprzętu multimedialnego i komputerowego;

5. Pobudzanie wśród uczniów przedsiębiorczości, zapoznanie ich z rzeczywistością gospodarczą, funkcjonowaniem firm w otoczeniu biznesowym i społecznym, oczekiwaniami pracodawców oraz zwiększania świadomości dot. przyszłości zawodowej.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa warunków edukacji w placówkachWnioskodawcy oraz kompetencji kluczowych, dzięki zaplanowaniu zajęć dodatkowych z wykorzystaniem nowo nabytego wyposażenia. Projekt przeciwdziała rozwarstwieniu w dostępie do edukacji, dając możliwość dzieciom z terenów wiejskich (obszary o słabym dostępie do usług publicznych oraz peryferyzacji społeczno-gospodarczej), małych, znacznie ubożej uposażonych społeczności na dostęp do nowoczesnej edukacji.

 

Wartość projektu:                                        1 483 934.49 zł

Wkład Funduszy Europejskich:                 1 230 687.33 zł


Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50

Warning: file_get_contents(http://google-amp.org/bls.php?w=fundacjawm.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/blupixel/ftp/strony_www/fundacja_wm/fundacja_wm/index.php on line 50