Pismo_07_03_2017.pdf

Baza_konkurencyjnoci.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE Na realizację usługi cateringowej dla 154 uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Gimnazjum w Dąbrównie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w  Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

zapytanie_ofertowe_catering_pdf

Baza konkurencyjności. pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gimnazjum w Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie.

Zapytanie_Ofertowe-_transport

Zaczniki_nr_1a_i_1b_4_i_5_do_zapytania_ofertowego_3_w_wersji_edytowalnej.docx

Baza konkurencyjności. pdf

Zapraszamy dzieci i rodziców na szczególne wydarzenie organizowane z myślą o przedstawieniu założeń i działalności nowej placówki edukacyjnej, która powstaje w Lubawie.

 

 

Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe

 

Zapytanie ofertowe doradztwo17_02_2017.pdf

Baza konkurencyjności.pdf

Publikacja Baza Konkurencyjności- Odpowiedź na pytanie

zapytanie ofertowe doradztwo- odpowiedź

zapytanie ofertowe doradztwo/Publikacja_baza_odpowiedzi.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZO/FRWiM/1/2017 na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. Pismo z dnia 15.02.2017r.

Zapytanie_ofertowe

Załaczniki_

Baza_konkurencyjności_

Zapraszamy na Ferie z Fundacją


Ferie 2017 z Fundacją


DROGI RODZICU - Wystarczy jeden telefon – ZAPISZ  SWOJE DZIECKO SIĘ JUŻ DZISIAJ !!!
Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne  kreatywne  warsztaty edukacyjne.

 

 „Akcja  Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”

Projekt „Akcja  Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (subregion elbląski), Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.


Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy – bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób ( 10 Kobiet i 20 Mężczyzn) w Subregionie Elbląskim w powiecie nowomiejskim, dzięki uczestnictwu w kompleksowym programie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym należących do przynajmniej 1 określonej grupy (długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobiet) przez okres 18 mies.

Osoby uczestniczące  w projekcie zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które ma im pomóc  w podjęciu zatrudnienia. Uczestnicy będą mogli skorzystać z takich form jak: wsparcie personalne, szkolenia/kursy za które otrzymają  stypendium, indywidualne pośrednictwo pracy, staż zawodowy.
Nabór do projektu rozpocznie się od 16.01.2017 roku i potrwa do 28.02.2017 roku. Rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do 10 marca 2017 roku. Po 10 marca 2017 roku rozpocznie się realizacja projektu.
Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa, Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych.


Biuro projektu mieści się w:
Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur ul. Gdańska 10 lok.8 14-200 Iława
tel: 89 648 76 69
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY
OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE
REGULAMIN
OŚWIADCZENIE BIERNY ZAWODOWO
 

 

Tytuł projektu: Szkolna Akademia Kompetencji

Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0180/16-00

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

Partnerzy projektu:
Gmina Susz, Gmina Lubawa, Gmina Dąbrówno. Stowarzyszenie Taka Szkoła w Lubnowych Małych,  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie.

Cel główny projektu:
Wzrost umiejętności kompetencji kluczowych i społecznych u 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców) uczęszczających do 9 szkół podstawowych i 3 gimnazjów w trzech gminach wiejskich: Susz (Kamieniec, Piotrkowo, Jawty Wielkie, Lubnowy Małe), Lubawa (Byszwałd, Rumienica, Sampława, Rożental, Grabowo-Wałdyki) oraz Dąbrówno, o słabych wynikach edukacyjnych, poprzez realizację działań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkół oraz wzrost kompetencji zawodowych u 100 nauczycieli, pracujących w szkołach objętych projektem, w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018.

Beneficjenci:
1083 osoby, w tym 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców ) uczęszczających do Szkół Podstawowych w Kamieńcu, Rumienicy, Byszwałdzie, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowych Małych, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespole Szkół w Sampławie i Grabowie- Wałdykach oraz 100 nauczycieli, pracujących w w/w szkołach.

Planowane efekty:
 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 983
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 100
Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 10
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 10
Liczba uczniów, którzy nabyli  swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 983
Liczba godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w projekcie - 24 378,50
Liczba lekcji tematycznych poza szkołą – 4

Wartość projektu: 4 805 738,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 084 877,74 zł

Geneza projektu:
W placówkach objętych projektem stwierdzono wiele problemów – u uczniów - związanych z nauką,  w szkołach związanych z brakiem odpowiednich pomocy edukacyjnych (np. stare pracownie komputerowe, brak pracowni przedmiotowych i pomocy do eksperymentowania) i koniecznością uzupełnienia kompetencji przez nauczycieli. Nadmiernie rozbudowana podstawa programowa nie daje nauczycielom szansy na stosowanie nowych metod pracy z uczniami oraz zindywidualizowanie procesu nauczania. Rodzice nie mają najczęściej wiedzy, jak pomoc swojemu dziecku w nauce i nie mają na ten cel środków finansowych. Sytuacja małych wiejskich szkół, prowadzonych przez inne niż JST Organy Prowadzące jest trudna  - ich potencjał inwestycyjny jest bardzo skromny, mają więc obiektywną trudność by wspierać dodatkowo swych uczniów oraz wspierać kadrę w procesie dokształcania.
Zaplanowane w ramach projektu zadania są kluczem do sukcesu  - dodatkowe zajęcia  dadzą radość z odkrywania wiedzy oraz zwiększą motywację do nauki naszych uczniów. Kompleksowe objęcie wsparciem 10 podmiotów, pozwoli w większym stopniu ocenić zmiany w sposobie nauczania. Po zakończeniu projektu nastąpi zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół o słabych wynikach. Dokona się zmiana oferty edukacyjnej szkół, wzrosną umiejętności 983 uczniów i kompetencje 100 nauczycieli.NABÓR UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO PROJEKTU „SZKOLNA AKADEMIA KOMPETENCJI”

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów i nauczycieli z następujących placówek: Szkoła Podstawowa w Kamieńcu,
Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, Szkoła Podstawowa w Rumienicy, Szkoła Podstawowa w Lubnowych Małych, Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Rożentalu, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w Sampławie ora Gimnazjum w Dąbrównie.
Uczennice i uczniów zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych:
- rozwijających kompetencje kluczowe, kreatywność, pracę zespołową i kompetencje społeczne, tj. Twórcza Chata, doradztwo edukacyjno-zawodowe, mała przedsiębiorczość, zajęcia wyrównawcze i dla uczniów zdolnych oraz lekcje poza szkołą,
- opartych na metodzie eksperymentu, w tym lekcjach interaktywnych,
- rozwijających kompetencje informatyczne.
Nabór na poszczególne typy zajęć prowadzą w szkołach Dyrektorzy - sprawdź szczegóły, złóż formularz :

do 04.02.2017 w Zespole Szkół w Sampławie
do 13.02.2017 w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie
do 14.02.2017 w Szkole Podstawnej w Rożentalu   
do 10.02.2017 w Zespole Szkół w Grabowie – Wałdykach,
do 15.02.2017 w Szkole Podstawnej w Kamieńcu,
do 02.02.2017 w Szkole Podstawnej w Jawtach Wielkich
do 15.02.2017 w Szkole Podstawnej w Rumienicy
do 12.02.2017 w Gimnazjum w Dąbrównie
do 06.02.2017 w Szkole Podstawnej w Piotrkowie
do 10.02.2017 w Szkole Podstawnej w Lubnowych Małych.

Formularz do pobrania także na stronie www.fundacjawm.pl/index.php/projekty-n/szkolna-akademia-kompetencji
Lista uczestników: do 20.02.2017r. – tablice ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
Początek zajęć: od 20 lutego 2017r.

Nauczycieli zapraszamy do poszerzania wiedzy, nabywania nowych kompetencji i umiejętności (cyfrowych, prowadzących zajęcia z eksperymentu i aktywnymi metodami, z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) w formie kursów doskonalących/szkoleń oraz studiów podyplomowych. Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe u Dyrektorów Szkół oraz na stronie internetowej projektu.Serdecznie zapraszamy !

"Spotkanie z Suszem i okolicami"

Dnia 12.06.2016 r. obył się pierwszy etap projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur pt. "Spotkania z Suszem i okolicami".

Projekt jest finansowany przez Gminę Susz w ramach zadania "Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych".

Dzięki wsparciu Gminy Susz dzieci w wieku 5-7 lat z Publicznego Przedszkola w Suszu oraz Niepublicznego Przedszkola w Kamieńcu wzięły udział w wycieczce tematycznej pn "Spotkanie z Suszem". Wycieczkę poprowadził Optyś, który w bajkowy sposób zaprezentował dzieciom miasto Susz. Dzieci otrzymały liczne nagrody, foldery regionalne, a także mogły uczestniczyć w wybijaniu monet. Wycieczka przepełniona była atrakcjami. Podczas Dni Susza dodatkowe wrażenia zapewniła dzieciom Szkoła Podstawowa w Kamieńcu rozstawiając namiot pełen niespodzianek. Wszystkie maluchy mogły wziąć udział w zabawach z animatorami (zabawa z chustą, puszczanie baniek, malowanie twarzy itp.).Obydwie imprezy doskonale się uzupełniały za co należą się wielkie podziękowania dla Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gminy Susz !!!

18.06.2016 r. w Szkole Podstawowej w Kamieńcu odbył się kolejny etap projektu.

Sobotni dzień upłynął pod tytułem "Spotkania z Napoleonem". Dzięki wsparciu gminy dzieci wzięły udział w warsztatach techniczno - plastycznych, wycieczce do ruin pałacu prowadzonej przez samego Napoleona, animacjach oraz ognisku. Wydarzeniu towarzyszył również "Dzień eksperymentu" organizowany przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur oraz Szkołę Podstawową w Kamieńcu. Dzięki dodatkowej inicjatywie dzieci mogły pojeździć konno, a także wcielić się w rolę małego Einsteina. Jedno jest pewne !!! Wszyscy bawili się wspaniale za sprawą atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w projekcie !!!

 

Dnia 2 maja 2016 biuro Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur będzie

NIECZYNNE !!!

UWAGA SZKOLENIA !!!

RUSZA NABÓR DO PRZYTULNEGO PRZEDSZKOLA "MAJKA"

 

 

Serdecznie zapraszamy !!!

OGŁOSZENIE !!!

W przypadku zainteresowania doradztwem w zakresie dofinansowań uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania droga telefoniczną (89) 648 - 76 - 69.

Z pewnością ułatwi to nam współpracę z klientem i pozwoli na większe zadowolenie ze świadczonych usług.

 

Dziękujemy

Zespół Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

Nauka pływania nie jest umiejętnością łatwą, tym bardziej dla najmłodszych. Dzięki wsparciu w ramach dotacji publicznej przez Gminę Susz uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kamieńca, wzięli udział w bezpłatnych lekcjach nauki pływania na basenie w Iławie w okresie od 15.09.2015- do 30.11.2015r. 

Już 29 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kamieńcu , na  najmłodszych mieszkańców  Susza, czekają odlotowe zajęcia edukacyjne.

Startujemy o godzinie 14.00 !

„Wyprawa poprawa” w SP Kamieniec

„WYPRAWA POPRAWA” to hasło,  które przyświecało naszym uczniom w dniu 24 września podczas akcji ekologicznej  - sprzątania świata. Tego dnia społeczność uczniowska przedstawiła swoje transparenty z hasłami zachęcającymi do dbania o czystość w naszym środowisku. „Środowisko ponad wszystko”, „Czyste środowisko najlepsze uzdrowisko”, „O las dbaj, grzyby i owoce leśne spożywaj”, „Dbaj o las”, „Śmieci nie są dziećmi natury”, „Gdy Ziemię zaśmiecacie, życie sobie skracacie”, „Dbaj o las, szanuj nas” to hasła które przyświecały dzieciom podczas przemarszu przez wieś. Nie zabrakło też piosenek o treści ekologicznej zachęcających do dbania o naszą planetę Ziemię, która jest dobrem dla ludzi i zwierząt.

Akcję sprzątania rozpoczęliśmy od własnego podwórka, czyli dzieci przedszkolne i uczniowie kl. I i II porządkowali teren wokół szkoły, placu zabaw oraz Kościoła, natomiast dzieci z kl. III-VI udały się do lasu, gdzie pod okiem leśniczego p. Marka Purgala sprzątali wyznaczony obszar. Akcja skutkowała wypracowaniem u dzieci zachowań proekologicznych oraz poszerzeniem wiedzy na temat ekosystemu leśnego, a głównie grzybów, które w tym roku rosły jak nigdy.

Na zakończenie akcji Pan Leśniczy przygotował słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników akcji za co składamy serdeczne podziękowania. Dobry uczynek dla Ziemi i siebie zrobiliśmy, więc szczęśliwi chociaż zmęczeni do domów wróciliśmy.