Pismo_z_dnia_05.04.2017.r

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację usługi cateringowej dla 30 Uczestników projektu pn. „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe_serwis_kawowy+ catering_05.04.2017.pdf

Baza_konkurencyjnosci_05.04.2017.pdf

 

Pismo z dnia 30.03.2017

files/pismo_z_dnia_30_03_2017(1).pdf

Baza konkurencyjności

files/baza_konkurencyjnosci_03_2017.pdf

 

 

Zapytanie_ofertowe-Szkolenia_dla_nauczycieli

Baza_konkurencyjności

Zapytanie_ofertowe_doradztwo__24_03_2017_ZO/FRWiM/7/2017

Baza_konkurencyjnosci.pdf

Uniewanienie_zapytania_ofertowego_ZO/FRWiM/5/2017.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi cateringowej dla 154 uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Gimnazjum w Dąbrównie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w  Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zapytanie_ofertowe_catering_16_03_2017.pdf

Baza_konkurencyjnosci.pdf

Pismo_z_dnia_15_03_2017.pdf

 

Baza_konkurencyjnosci_cateringu-niewanienie.pdf

Harmonogram wsparcia dla  Projekut Szkolna Akademia Kompetencji Nr umowy o dofinansowanie Nr RPWM.02.0201-28-0180/16-00

  1. Szkoła Podstawowa w Rożentalu,
  2. Zespół Szkół w Sampławie,
  3. Zespół Szkół w Grabowie- Wałdykach,
  4. Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie,
  5. Szkoła Podstawowa w Lubnowy Małe,
  6. Szkoła  Podstawowa w Piotrkowie,
  7. Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich,
  8. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu,
  9. Szkoła Podstawowa w Rumienicy,
  10. Gimnazjum w Dąbrównie.

Harmonogram_wsparcia.pdf

Modyfikacja treści zapytania ofertowego.pdf

Baza konkurencyjności.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZO/FRWiM/3/2017 na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gimnazjum w Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie. Pismo z dnia 07.03.2017r.

Zapytanie ofertowe na realizację usługi doradztwa zawodowego oraz usług psychologa dla 30 Uczestników projektu pn „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

zapytanie_ofertowe_doradztwo__07_03_2017.pdf

Baza_konkurencyjnoci_doradztwo.pdf

Pismo_07_03_2017.pdf

Baza_konkurencyjnoci.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE Na realizację usługi cateringowej dla 154 uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Gimnazjum w Dąbrównie, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w  Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

zapytanie_ofertowe_catering_pdf

Baza konkurencyjności. pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gimnazjum w Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie.

Zapytanie_Ofertowe-_transport

Zaczniki_nr_1a_i_1b_4_i_5_do_zapytania_ofertowego_3_w_wersji_edytowalnej.docx

Baza konkurencyjności. pdf

Zapraszamy dzieci i rodziców na szczególne wydarzenie organizowane z myślą o przedstawieniu założeń i działalności nowej placówki edukacyjnej, która powstaje w Lubawie.

 

 

Zapytanie ofertowe - Doradztwo zawodowe

 

Zapytanie ofertowe doradztwo17_02_2017.pdf

Baza konkurencyjności.pdf

Publikacja Baza Konkurencyjności- Odpowiedź na pytanie

zapytanie ofertowe doradztwo- odpowiedź

zapytanie ofertowe doradztwo/Publikacja_baza_odpowiedzi.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZO/FRWiM/1/2017 na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. Pismo z dnia 15.02.2017r.

Zapytanie_ofertowe

Załaczniki_

Baza_konkurencyjności_

Zapraszamy na Ferie z Fundacją


Ferie 2017 z Fundacją


DROGI RODZICU - Wystarczy jeden telefon – ZAPISZ  SWOJE DZIECKO SIĘ JUŻ DZISIAJ !!!
Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne  kreatywne  warsztaty edukacyjne.

 

 „Akcja  Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”

Projekt „Akcja  Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (subregion elbląski), Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.


Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy – bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób ( 10 Kobiet i 20 Mężczyzn) w Subregionie Elbląskim w powiecie nowomiejskim, dzięki uczestnictwu w kompleksowym programie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym należących do przynajmniej 1 określonej grupy (długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobiet) przez okres 18 mies.

Osoby uczestniczące  w projekcie zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które ma im pomóc  w podjęciu zatrudnienia. Uczestnicy będą mogli skorzystać z takich form jak: wsparcie personalne, szkolenia/kursy za które otrzymają  stypendium, indywidualne pośrednictwo pracy, staż zawodowy.
Nabór do projektu rozpocznie się od 16.01.2017 roku i potrwa do 28.02.2017 roku. Rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do 10 marca 2017 roku. Po 10 marca 2017 roku rozpocznie się realizacja projektu.
Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa, Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych.


Biuro projektu mieści się w:
Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur ul. Gdańska 10 lok.8 14-200 Iława
tel: 89 648 76 69
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY
OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE
REGULAMIN
OŚWIADCZENIE BIERNY ZAWODOWO
 

 

Tytuł projektu: Szkolna Akademia Kompetencji

Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0180/16-00

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

Partnerzy projektu:
Gmina Susz, Gmina Lubawa, Gmina Dąbrówno. Stowarzyszenie Taka Szkoła w Lubnowych Małych,  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie.

Cel główny projektu:
Wzrost umiejętności kompetencji kluczowych i społecznych u 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców) uczęszczających do 9 szkół podstawowych i 3 gimnazjów w trzech gminach wiejskich: Susz (Kamieniec, Piotrkowo, Jawty Wielkie, Lubnowy Małe), Lubawa (Byszwałd, Rumienica, Sampława, Rożental, Grabowo-Wałdyki) oraz Dąbrówno, o słabych wynikach edukacyjnych, poprzez realizację działań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkół oraz wzrost kompetencji zawodowych u 100 nauczycieli, pracujących w szkołach objętych projektem, w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018.

Beneficjenci:
1083 osoby, w tym 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców ) uczęszczających do Szkół Podstawowych w Kamieńcu, Rumienicy, Byszwałdzie, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowych Małych, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespole Szkół w Sampławie i Grabowie- Wałdykach oraz 100 nauczycieli, pracujących w w/w szkołach.

Planowane efekty:
 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 983
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 100
Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 10
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 10
Liczba uczniów, którzy nabyli  swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 983
Liczba godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w projekcie - 24 378,50
Liczba lekcji tematycznych poza szkołą – 4

Wartość projektu: 4 805 738,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 084 877,74 zł

Geneza projektu:
W placówkach objętych projektem stwierdzono wiele problemów – u uczniów - związanych z nauką,  w szkołach związanych z brakiem odpowiednich pomocy edukacyjnych (np. stare pracownie komputerowe, brak pracowni przedmiotowych i pomocy do eksperymentowania) i koniecznością uzupełnienia kompetencji przez nauczycieli. Nadmiernie rozbudowana podstawa programowa nie daje nauczycielom szansy na stosowanie nowych metod pracy z uczniami oraz zindywidualizowanie procesu nauczania. Rodzice nie mają najczęściej wiedzy, jak pomoc swojemu dziecku w nauce i nie mają na ten cel środków finansowych. Sytuacja małych wiejskich szkół, prowadzonych przez inne niż JST Organy Prowadzące jest trudna  - ich potencjał inwestycyjny jest bardzo skromny, mają więc obiektywną trudność by wspierać dodatkowo swych uczniów oraz wspierać kadrę w procesie dokształcania.
Zaplanowane w ramach projektu zadania są kluczem do sukcesu  - dodatkowe zajęcia  dadzą radość z odkrywania wiedzy oraz zwiększą motywację do nauki naszych uczniów. Kompleksowe objęcie wsparciem 10 podmiotów, pozwoli w większym stopniu ocenić zmiany w sposobie nauczania. Po zakończeniu projektu nastąpi zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół o słabych wynikach. Dokona się zmiana oferty edukacyjnej szkół, wzrosną umiejętności 983 uczniów i kompetencje 100 nauczycieli.NABÓR UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO PROJEKTU „SZKOLNA AKADEMIA KOMPETENCJI”

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów i nauczycieli z następujących placówek: Szkoła Podstawowa w Kamieńcu,
Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, Szkoła Podstawowa w Rumienicy, Szkoła Podstawowa w Lubnowych Małych, Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Rożentalu, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w Sampławie ora Gimnazjum w Dąbrównie.
Uczennice i uczniów zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych:
- rozwijających kompetencje kluczowe, kreatywność, pracę zespołową i kompetencje społeczne, tj. Twórcza Chata, doradztwo edukacyjno-zawodowe, mała przedsiębiorczość, zajęcia wyrównawcze i dla uczniów zdolnych oraz lekcje poza szkołą,
- opartych na metodzie eksperymentu, w tym lekcjach interaktywnych,
- rozwijających kompetencje informatyczne.
Nabór na poszczególne typy zajęć prowadzą w szkołach Dyrektorzy - sprawdź szczegóły, złóż formularz :

do 04.02.2017 w Zespole Szkół w Sampławie
do 13.02.2017 w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie
do 14.02.2017 w Szkole Podstawnej w Rożentalu   
do 10.02.2017 w Zespole Szkół w Grabowie – Wałdykach,
do 15.02.2017 w Szkole Podstawnej w Kamieńcu,
do 02.02.2017 w Szkole Podstawnej w Jawtach Wielkich
do 15.02.2017 w Szkole Podstawnej w Rumienicy
do 12.02.2017 w Gimnazjum w Dąbrównie
do 06.02.2017 w Szkole Podstawnej w Piotrkowie
do 10.02.2017 w Szkole Podstawnej w Lubnowych Małych.

Formularz do pobrania także na stronie www.fundacjawm.pl/index.php/projekty-n/szkolna-akademia-kompetencji
Lista uczestników: do 20.02.2017r. – tablice ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
Początek zajęć: od 20 lutego 2017r.

Nauczycieli zapraszamy do poszerzania wiedzy, nabywania nowych kompetencji i umiejętności (cyfrowych, prowadzących zajęcia z eksperymentu i aktywnymi metodami, z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) w formie kursów doskonalących/szkoleń oraz studiów podyplomowych. Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe u Dyrektorów Szkół oraz na stronie internetowej projektu.Serdecznie zapraszamy !