„Akcja  Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”

Projekt „Akcja  Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (subregion elbląski), Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.


Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy – bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób ( 10 Kobiet i 20 Mężczyzn) w Subregionie Elbląskim w powiecie nowomiejskim, dzięki uczestnictwu w kompleksowym programie na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym należących do przynajmniej 1 określonej grupy (długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobiet) przez okres 18 mies.

Osoby uczestniczące  w projekcie zostaną objęte kompleksowym wsparciem, które ma im pomóc  w podjęciu zatrudnienia. Uczestnicy będą mogli skorzystać z takich form jak: wsparcie personalne, szkolenia/kursy za które otrzymają  stypendium, indywidualne pośrednictwo pracy, staż zawodowy.
Nabór do projektu rozpocznie się od 16.01.2017 roku i potrwa do 28.02.2017 roku. Rozpatrzenie wniosków i ogłoszenie listy rankingowej nastąpi do 10 marca 2017 roku. Po 10 marca 2017 roku rozpocznie się realizacja projektu.
Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa, Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych.


Biuro projektu mieści się w:
Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur ul. Gdańska 10 lok.8 14-200 Iława
tel: 89 648 76 69
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ REKRUTACYJNY
OŚWIADCZENIE DANE OSOBOWE
REGULAMIN
OŚWIADCZENIE BIERNY ZAWODOWO
 

 

Tytuł projektu: Szkolna Akademia Kompetencji

Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0180/16-00

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

Partnerzy projektu:
Gmina Susz, Gmina Lubawa, Gmina Dąbrówno. Stowarzyszenie Taka Szkoła w Lubnowych Małych,  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie.

Cel główny projektu:
Wzrost umiejętności kompetencji kluczowych i społecznych u 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców) uczęszczających do 9 szkół podstawowych i 3 gimnazjów w trzech gminach wiejskich: Susz (Kamieniec, Piotrkowo, Jawty Wielkie, Lubnowy Małe), Lubawa (Byszwałd, Rumienica, Sampława, Rożental, Grabowo-Wałdyki) oraz Dąbrówno, o słabych wynikach edukacyjnych, poprzez realizację działań wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb szkół oraz wzrost kompetencji zawodowych u 100 nauczycieli, pracujących w szkołach objętych projektem, w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018.

Beneficjenci:
1083 osoby, w tym 983 uczniów (437 dziewcząt i 546 chłopców ) uczęszczających do Szkół Podstawowych w Kamieńcu, Rumienicy, Byszwałdzie, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowych Małych, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespole Szkół w Sampławie i Grabowie- Wałdykach oraz 100 nauczycieli, pracujących w w/w szkołach.

Planowane efekty:
 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 983
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 100
Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 10
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 10
Liczba uczniów, którzy nabyli  swoje kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 983
Liczba godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów w projekcie - 24 378,50
Liczba lekcji tematycznych poza szkołą – 4

Wartość projektu: 4 805 738,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 084 877,74 zł

Geneza projektu:
W placówkach objętych projektem stwierdzono wiele problemów – u uczniów - związanych z nauką,  w szkołach związanych z brakiem odpowiednich pomocy edukacyjnych (np. stare pracownie komputerowe, brak pracowni przedmiotowych i pomocy do eksperymentowania) i koniecznością uzupełnienia kompetencji przez nauczycieli. Nadmiernie rozbudowana podstawa programowa nie daje nauczycielom szansy na stosowanie nowych metod pracy z uczniami oraz zindywidualizowanie procesu nauczania. Rodzice nie mają najczęściej wiedzy, jak pomoc swojemu dziecku w nauce i nie mają na ten cel środków finansowych. Sytuacja małych wiejskich szkół, prowadzonych przez inne niż JST Organy Prowadzące jest trudna  - ich potencjał inwestycyjny jest bardzo skromny, mają więc obiektywną trudność by wspierać dodatkowo swych uczniów oraz wspierać kadrę w procesie dokształcania.
Zaplanowane w ramach projektu zadania są kluczem do sukcesu  - dodatkowe zajęcia  dadzą radość z odkrywania wiedzy oraz zwiększą motywację do nauki naszych uczniów. Kompleksowe objęcie wsparciem 10 podmiotów, pozwoli w większym stopniu ocenić zmiany w sposobie nauczania. Po zakończeniu projektu nastąpi zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół o słabych wynikach. Dokona się zmiana oferty edukacyjnej szkół, wzrosną umiejętności 983 uczniów i kompetencje 100 nauczycieli.NABÓR UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO PROJEKTU „SZKOLNA AKADEMIA KOMPETENCJI”

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów i nauczycieli z następujących placówek: Szkoła Podstawowa w Kamieńcu,
Szkoła Podstawowa w Byszwałdzie, Szkoła Podstawowa w Rumienicy, Szkoła Podstawowa w Lubnowych Małych, Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa w Rożentalu, Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, Zespół Szkół w Sampławie ora Gimnazjum w Dąbrównie.
Uczennice i uczniów zapraszamy do udziału w zajęciach dodatkowych:
- rozwijających kompetencje kluczowe, kreatywność, pracę zespołową i kompetencje społeczne, tj. Twórcza Chata, doradztwo edukacyjno-zawodowe, mała przedsiębiorczość, zajęcia wyrównawcze i dla uczniów zdolnych oraz lekcje poza szkołą,
- opartych na metodzie eksperymentu, w tym lekcjach interaktywnych,
- rozwijających kompetencje informatyczne.
Nabór na poszczególne typy zajęć prowadzą w szkołach Dyrektorzy - sprawdź szczegóły, złóż formularz :

do 04.02.2017 w Zespole Szkół w Sampławie
do 13.02.2017 w Szkole Podstawowej w Byszwałdzie
do 14.02.2017 w Szkole Podstawnej w Rożentalu   
do 10.02.2017 w Zespole Szkół w Grabowie – Wałdykach,
do 15.02.2017 w Szkole Podstawnej w Kamieńcu,
do 02.02.2017 w Szkole Podstawnej w Jawtach Wielkich
do 15.02.2017 w Szkole Podstawnej w Rumienicy
do 12.02.2017 w Gimnazjum w Dąbrównie
do 06.02.2017 w Szkole Podstawnej w Piotrkowie
do 10.02.2017 w Szkole Podstawnej w Lubnowych Małych.

Formularz do pobrania także na stronie www.fundacjawm.pl/index.php/projekty-n/szkolna-akademia-kompetencji
Lista uczestników: do 20.02.2017r. – tablice ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
Początek zajęć: od 20 lutego 2017r.

Nauczycieli zapraszamy do poszerzania wiedzy, nabywania nowych kompetencji i umiejętności (cyfrowych, prowadzących zajęcia z eksperymentu i aktywnymi metodami, z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych) w formie kursów doskonalących/szkoleń oraz studiów podyplomowych. Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe u Dyrektorów Szkół oraz na stronie internetowej projektu.Serdecznie zapraszamy !

"Spotkanie z Suszem i okolicami"

Dnia 12.06.2016 r. obył się pierwszy etap projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur pt. "Spotkania z Suszem i okolicami".

Projekt jest finansowany przez Gminę Susz w ramach zadania "Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych".

Dzięki wsparciu Gminy Susz dzieci w wieku 5-7 lat z Publicznego Przedszkola w Suszu oraz Niepublicznego Przedszkola w Kamieńcu wzięły udział w wycieczce tematycznej pn "Spotkanie z Suszem". Wycieczkę poprowadził Optyś, który w bajkowy sposób zaprezentował dzieciom miasto Susz. Dzieci otrzymały liczne nagrody, foldery regionalne, a także mogły uczestniczyć w wybijaniu monet. Wycieczka przepełniona była atrakcjami. Podczas Dni Susza dodatkowe wrażenia zapewniła dzieciom Szkoła Podstawowa w Kamieńcu rozstawiając namiot pełen niespodzianek. Wszystkie maluchy mogły wziąć udział w zabawach z animatorami (zabawa z chustą, puszczanie baniek, malowanie twarzy itp.).Obydwie imprezy doskonale się uzupełniały za co należą się wielkie podziękowania dla Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gminy Susz !!!

18.06.2016 r. w Szkole Podstawowej w Kamieńcu odbył się kolejny etap projektu.

Sobotni dzień upłynął pod tytułem "Spotkania z Napoleonem". Dzięki wsparciu gminy dzieci wzięły udział w warsztatach techniczno - plastycznych, wycieczce do ruin pałacu prowadzonej przez samego Napoleona, animacjach oraz ognisku. Wydarzeniu towarzyszył również "Dzień eksperymentu" organizowany przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur oraz Szkołę Podstawową w Kamieńcu. Dzięki dodatkowej inicjatywie dzieci mogły pojeździć konno, a także wcielić się w rolę małego Einsteina. Jedno jest pewne !!! Wszyscy bawili się wspaniale za sprawą atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w projekcie !!!

 

Dnia 2 maja 2016 biuro Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur będzie

NIECZYNNE !!!

UWAGA SZKOLENIA !!!

RUSZA NABÓR DO PRZYTULNEGO PRZEDSZKOLA "MAJKA"

 

 

Serdecznie zapraszamy !!!

OGŁOSZENIE !!!

W przypadku zainteresowania doradztwem w zakresie dofinansowań uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania droga telefoniczną (89) 648 - 76 - 69.

Z pewnością ułatwi to nam współpracę z klientem i pozwoli na większe zadowolenie ze świadczonych usług.

 

Dziękujemy

Zespół Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 r.

Nauka pływania nie jest umiejętnością łatwą, tym bardziej dla najmłodszych. Dzięki wsparciu w ramach dotacji publicznej przez Gminę Susz uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Kamieńca, wzięli udział w bezpłatnych lekcjach nauki pływania na basenie w Iławie w okresie od 15.09.2015- do 30.11.2015r. 

Już 29 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej w Kamieńcu , na  najmłodszych mieszkańców  Susza, czekają odlotowe zajęcia edukacyjne.

Startujemy o godzinie 14.00 !

„Wyprawa poprawa” w SP Kamieniec

„WYPRAWA POPRAWA” to hasło,  które przyświecało naszym uczniom w dniu 24 września podczas akcji ekologicznej  - sprzątania świata. Tego dnia społeczność uczniowska przedstawiła swoje transparenty z hasłami zachęcającymi do dbania o czystość w naszym środowisku. „Środowisko ponad wszystko”, „Czyste środowisko najlepsze uzdrowisko”, „O las dbaj, grzyby i owoce leśne spożywaj”, „Dbaj o las”, „Śmieci nie są dziećmi natury”, „Gdy Ziemię zaśmiecacie, życie sobie skracacie”, „Dbaj o las, szanuj nas” to hasła które przyświecały dzieciom podczas przemarszu przez wieś. Nie zabrakło też piosenek o treści ekologicznej zachęcających do dbania o naszą planetę Ziemię, która jest dobrem dla ludzi i zwierząt.

Akcję sprzątania rozpoczęliśmy od własnego podwórka, czyli dzieci przedszkolne i uczniowie kl. I i II porządkowali teren wokół szkoły, placu zabaw oraz Kościoła, natomiast dzieci z kl. III-VI udały się do lasu, gdzie pod okiem leśniczego p. Marka Purgala sprzątali wyznaczony obszar. Akcja skutkowała wypracowaniem u dzieci zachowań proekologicznych oraz poszerzeniem wiedzy na temat ekosystemu leśnego, a głównie grzybów, które w tym roku rosły jak nigdy.

Na zakończenie akcji Pan Leśniczy przygotował słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników akcji za co składamy serdeczne podziękowania. Dobry uczynek dla Ziemi i siebie zrobiliśmy, więc szczęśliwi chociaż zmęczeni do domów wróciliśmy.

 

„Wie to w szkole każdy Zuch – W zdrowym ciele zdrowy duch!”

We wrześniu naszą szkołę odwiedzili wspaniali aktorzy z Teatru MAG-MA, którzy zaprezentowali spektakl edukacyjny, pt. "W zdrowym cielezdrowy duch". Był to spektakl realizujący ideę współdziałania i czynnego angażowania widzów, dlatego też nasi najmłodsi aktorzy mieli okazję pokazać swoje talenty szerszej widowni.

Teatrzyk zawierał wiele humorystycznych scen, na które żywo reagowała widownia.  Dzieci poznały konsekwencje niezdrowego i niehigienicznego trybu życia oraz oceniały zachowania służące i zagrażające zdrowiu, utrwalały wiedzę o właściwym sposobie odżywiania się. Przedszkolakom bardzo podobała się bajka, a to dzięki aktorom, którzy prezentowali pouczające i wesołe piosenki oraz włączali dzieci do przeżywania przedstawienia poprzez ruch i dialog.

Zabawne sytuacje pokazały nam, jak ważne jest dbanie o swoje zdrowie. Rozumiemy doskonale, co oznacza powiedzenie „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

 

Powrót do korzeni - wzmacnianie więzi i kontaktów młodzieży Polonijnej z obwodu Sumskiego z Polską

           W okresie 15.07.2015r. do 31.10.2015 r. Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Za Europejski rozwój Sumszczyny” z Sum (Ukraina) realizowała zadanie publiczne pt. „Powrót do korzeni- wzmacnianie więzi i kontaktów młodzieży Polonijnej z obwodu Sumskiego z Polską”. Pomyślnie zrealizowano wszystkie zaplanowane wcześniej działania merytoryczne i nadszedł czas na podsumowanie. Stawiane cele i zadania zostały osiągnięte. Samo przedsięwzięcie wywołało znaczący efekt społeczny w środowisku Polonijnym na Ukrainie, które było objęte działaniami programowymi. Od dłuższego bowiem czasu obwód Sumski na Ukrainie i przedstawiciele Polonii zamieszkujący tamte obszary pozostawały na uboczu najważniejszych działań kierowanych do tej grupy odbiorców. Realizacja zadania publicznego założyła także podwaliny pod przyszłe działania na rzecz Polonii z obwodu Sumskiego i całego Charkowskiego okręgu konsularnego. Możliwym bowiem było zidentyfikowanie kolejnych rzeczywistych problemów oraz potrzeb, które zostaną włączone do obszaru działań w ramach kolejnych projektów składanych we współpracy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy ze Stowarzyszeniem „Za Europejski rozwój Sumszczyny” z Sum.

Czy nauka musi być nudna? Oczywiście, że nie!

Mamy dla dzieci mega niespodziankę. Wraz z nowym rokiem szkolnym zapraszamy na innowacyjne zajęcia edukacyjne.

 

 

 

Wstartował konkurs „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” z nowego PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020.

Można zyskać wparcie dla swojego gospodarstwa w postaci premii 100 tyś. zł. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu. Pomagamy w przygotowywaniu wniosków wraz z biznesplanem.

Termin składania dokumentów do ARiMR: 20.08.2015 do 02.09.2015r

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą godzin pracy naszego biura.

- W Prabutach, Suszu i Kisielicach samorządy oraz organizacje pozarządowe ze sobą współpracują. Wspólnie udaje się zrealizować wiele zadań. Nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej. Po to też był ten projekt. Grupy robocze badały problemy w poszczególnych gminach i wypracowały standardy, które należy wdrożyć, aby efektywniej działać dla naszych małych społeczności – mówi Joanna Długosz, prezes Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur.

Gościniec Pomezania w Różnowie gościł przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz uczestników projektu „Współpraca się opłaca”. Podsumowano dotychczasowe działania, zaprezentowano wnioski, które zawarto w trzech strategiach. Są one ważnymi dokumentami, które mają być drogowskazem do dalszych działań w danych gminach.

Fundacja Warmii i Mazur zaprasza organizacje pozarządowe  na konferencję podsumowującą projekt "Współpraca się opłaca", która odbędzie się 16 czerwca 2015 r. w Gościńcu Pomezania w Różnowie.
Projekt „Współpraca się opłaca” realizowany był  od listopada 2014 r. do maja 2015 r w gminach: Susz, Kisielice i  Prabuty. Efektem jest wydanie i wdrożenie dokumentu dla tych 3 gmin o nazwie „Strategia Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020”, który będzie dla samorządu narzędziem pokazującym w jaki sposób polepszyć współpracę z trzecim sektorem. Pozwoli to usprawnić wspólne działania i przyczyni się do podniesienia jakości życia całej lokalnej społeczności.
 

Współpraca się opłaca – strategiczny dokument
Grupy robocze zakończyły prace nad strategiami, które mają usprawnić współpracę między organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym.
W trzech gminach: Kisielice, Prabuty i Susz spotykały się grupy robocze. Diagnozowały one problemy danej społeczności. Omawiano także model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz sugerowano rozwiązania, które miałyby ten model na danym terenie usprawnić. Efektem tych prac są strategie dla poszczególnych gmin.