Tytuł projektu: Jestem SOBĄ w mojej szkole

 

Nr umowy: RPWM.02.02.01-28-0170/17-00

 

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP i LO Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie, Szkoły Podstawowej w Rumienicy oraz Byszwałdzie, poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 29 nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 300 uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę / umiejętności dla 150 rodziców / opiekunów w okresie od 01 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2022 r.

 

Beneficjenci:

1083 osoby, w tym 300 uczniów (162 dziewczynki i 138 chłopców ) uczęszczających do Szkół Podstawowych w Rumienicy, Byszwałdzie i Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych, 29 nauczycieli, pracujących w w/w szkołach oraz 150 rodziców/ opiekunów uczniów w/w szkół.

 

Planowane efekty:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu-29

Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 300

Liczba rodziców, którzy odnieśli swoje kompetencje wychowawcze- 150

Liczba szkół, które wdrożyły kompleksowych programów rozwoju w projekcie- 3

 

Wartość projektu: 3 122 578,90 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 654 192,06 zł.

 

Geneza projektu:

W placówkach objętych projektem przygotowano diagnozę problemów i potrzeb. W ramach projektu realizowane będzie 7 zadań (wszystkie typy projektów: kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych). Podniesiemy kompetencje nauczycieli w różnych, deficytowych dla Wnioskodawcy obszarach (np. języki obcy, TIK, oligofrenopedagogika). Dla rodziców zostaną zorganizowane warsztaty oraz wsparcie indywidualne psychologa. Otoczymy uczniów opieką i wsparciem edukacyjnym (w tym doradztwo zawodowe, zajęcia  z kompetencji kluczowych  – programowania, kodowania, j. obcych, przedmiotów ścisłych, laboratoria i edukatorium, zajęcia terapeutyczne). Bardzo ważnym elementem będzie m.in. motywowanie, praca w grupach, odpowiedzialność za swój proces edukacji. Uczniowie wezmą udział w wyjazdach studyjnych (np. Politechnika Gdańska, CNK) oraz wycieczce będącej podsumowaniem cyklu – nauka przez doświadczenia.

 

Postępowanie znak ZO 1/AkP/FRWiM/2018

Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załaczniki-wersja edytowalna

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/27/2018 na dostawę pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_04_06_2018

Baza_konkurencyjności

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejw postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów” (postępowanie znak 2/ZO/AMZ/FRWiM/2018)

Pismo_z_dnia_21_05_2018

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak: 2/ZO/AMZ/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_

Załacznik nr 4

Baza konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy dydaktycznych i materiałow biurowych dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik_nr_1a, 1b, 3 do ZO

Załącznik_4a_do_ZO

Załącznik_4b_do_ZO

Baza_konkurencyjności

Dotyczy: postępowania znak: 2/ZO/AP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie”

Pismo z dnia 17.04.2018r.

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak: 2/ZO/AP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 i 3

Załącznik nr 4

Baza konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016na:dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo 23.03.2018.r.

Baza konkurencyjności

Postępowania znak: 1/ZO/AMZ/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

 

Pismo z dnia 20.03.2018r

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2018

                              ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie”.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik 1 i 3 do ZO

Załącznik 4 do ZO

Baza konkurencyjności

                               
Postępowanie znak: 1/ZO/AMZ/FRWiM/2018

                                        Zapytanie Ofertowe
na dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych w ramach projektu pn: „ Akademia Małych Zuchów”.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1a i 1b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4a i 4b

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Postępowania znak: ZO/FRWiM/26/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności:na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli z 10 szkół powiatu iławskiego i ostródzkiego (Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Piotrkowie, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Sampławie oraz Grabowie-Wałdykach)  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo z dnia 06.03.2018r.

Baza konkurencyjności.

Postępowanie znak ZO/FRWiM/26/2018

                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli z 10 szkół powiatuiławskiego i ostródzkiego (Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Piotrkowie, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Sampławie oraz Grabowie-Wałdykach)  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe-Szkolenia TIK

Załączniki w wersji edytowalnej 1,4,5,6,7

Baza konkurencyjności

Harmonogram_wsparcia "Szkolna Akademia Kompetencji" 13.02.2018r.

Celem projektu jest utworzenie 60 miejsc dla dzieci z gm. Lubawa i okolic, rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 10 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),oraz poprawa kompetencji zawodowych czterech nauczycieli i umiejętności wychowawczych dziesięciu rodziców wokresie 08.2017r.-07.2019r. W dniu 04.2017 przygotowano diagnozę problemów i potrzeb, która została zaakceptowana przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania.

W ramach zadania nr 1: zostaną utworzone  3 grupy w Przedszkolu pn. Akademia Małych Zuchów, które rozpocznie swoją działalność od 09.2017r. we wsi Fijewo, w tym z dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach zadania 1 będzie realizowany 1 typ projektu, działanie 1.1, 1.2, 1.4. W przedszkolu powstanie sala doświadczania świata (w tym do fizjoterapii) - dostosowana do potrzeb dzieci zniepełnosprawnościami oraz 3 nowe sale dla nowych grup.

W ramach zadania 2:  przygotujemy czterech nauczycieli (do pełnienia funkcji nauczyciela wspomagającego, do logopedii, diagnozy pedagogicznej i behawioralnej). Dla rodziców dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych i z deficytami dostępny będzie psycholog, zostaną też przeszkoleni. Dla wszystkich rodziców zorganizujemy zajęcia dot. wspierania dzieci w rozwoju. Dla dzieci dostępne będą zajęcia wyrównujące deficyty, tj. logopedia, zajęcia rehabilitacyjno-korekcyjne, prowadzone m.in. metodą W.Sherborne, terapeutyczne (muzykoterapia, światłoterapia i sensoryczne). Po zakończeniu projektu powstaną 3 nowe grupy w przedszkolu na terenie gminy Lubawa, dostępne także dla dzieci z miasta Lubawa i okolic.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/25/2017 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_23.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/25/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.   

Pismo_z_dnia_16.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

Projekt Żłobek "Akademia Puchatka" jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Celem projektu jest utworzenie 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i wsparcie Rodziców z subregionu elbląskiego w tym w szczególności w gminy Lubawa i okolic, w okresie 08.2017r.-08.2020r.
ADRES żłobka : Fijewo 85, 14-260 Lubawa. W ramach projektu będą utworzone 2 grupy żłobkowe. Pierwsza grupa rozpocznie swoją działalność od 01.09.2017 do 08.2019r, druga grupa 12.2017 do 30.11.2019r. we wsi Fijewo. W ramach projektu będzie realizowany 1 typ projektu. Grup docelową są Rodzice / opiekunowie prawni sprawujący opiekę na dziećmi do lat 3. W żłobku zostaną wyposażone dwie sale dydaktyczne, sala do leżakowania, szatnia, pokój dyrektora oraz zaplecze socjalne. W ramach zadania przygotujemy 4 opiekunów diagnozy behawioralnej i metod dobrego startu, Weroniki Scherbone. Po zakończeniu projektu powstaną 2 nowe grupy w żłobkowe po 16 miejsc na terenie gminy Lubawa, dostępne także dla dzieci z miasta Lubawa i okolic.

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur poszukuje osób chętnych do pracy jako opiekunka i pomoc do żłobka Akademia Puchatka, który znajduje się w Akademickim Zespole Placówek Oświatowych w Fijewie.

Wymagania:

- ukończona pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, przedszkolna lub wczesnoszkolna, bądź bycie studentem zaocznym lub dziennym pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.

- mile widziane doświadczenie w pracy z większą grupą dzieci do lat 3.

Oferujemy:

-stabilne zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę,

 

Oferty zawierające CV proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: Opiekunka/Pomoc

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/25/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Pismo_z_dnia_14.11.2017r.

Załącznik_do_pisma_z_dnia_14_11_2017.doc

Baza_konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/24/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na: na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie

Pismo_z_dnia_13.11.2017r.

Baza_konkurencyjności