NAZWA BENEFICJENTA:Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
TYTUŁ  PROJEKTU:Aktywny Przedszkolak
NUMER UMOWY:RPWM.02.01.00-28-0108/17-00
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018-07-01 do: 2020-06-30

Celem projektu jest: wzrost kompetencji w porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności u 200 DZ (105 Dziewczynek, 95 Chłopców), uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego WN, na terenie powiatu iławskiego w okresie 07.2018 do 06.2020r, oraz podniesienie kompetencji / kwalifikacji zawodowych 21 nauczycieli w OWP Wnioskodawcy oraz wsparcie wychowawcze 70 rodziców w okresie trwania projektu.
W ramach projektu realizowane   zajęcia  dla 200 dzieci, zorganizujemy zajęcia dodatkowe z rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych, inicjatywności i kreatywności.
W ramach projektu podnosimy kompetencje nauczycieli z zakresu  innowacyjnych form metodami w oparciu o TIK.
Zajęcia zostaną wzbogacone nowymi pomocami dydaktycznymi  oraz wyjazdami edukacyjnymi do ciekawych miejsc.
Rekrutacja potrwa od 01.08.2018r. - do 30.09.2018r.
Plik Regulamin naboru i rekrutacji - plik do pobrania.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/27/2018 na dostawę pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_04_06_2018

Baza_konkurencyjności

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejw postępowaniu na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów” (postępowanie znak 2/ZO/AMZ/FRWiM/2018)

Pismo_z_dnia_21_05_2018

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak: 2/ZO/AMZ/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1_

Załacznik nr 4

Baza konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy dydaktycznych i materiałow biurowych dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik_nr_1a, 1b, 3 do ZO

Załącznik_4a_do_ZO

Załącznik_4b_do_ZO

Baza_konkurencyjności

Dotyczy: postępowania znak: 2/ZO/AP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie”

Pismo z dnia 17.04.2018r.

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak: 2/ZO/AP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 i 3

Załącznik nr 4

Baza konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016na:dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo 23.03.2018.r.

Baza konkurencyjności

Postępowania znak: 1/ZO/AMZ/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

 

Pismo z dnia 20.03.2018r

Baza konkurencyjności

Postępowanie znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2018

                              ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie”.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik 1 i 3 do ZO

Załącznik 4 do ZO

Baza konkurencyjności

                               
Postępowanie znak: 1/ZO/AMZ/FRWiM/2018

                                        Zapytanie Ofertowe
na dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych w ramach projektu pn: „ Akademia Małych Zuchów”.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1a i 1b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4a i 4b

Baza konkurencyjności

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Postępowania znak: ZO/FRWiM/26/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności:na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli z 10 szkół powiatu iławskiego i ostródzkiego (Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Piotrkowie, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Sampławie oraz Grabowie-Wałdykach)  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo z dnia 06.03.2018r.

Baza konkurencyjności.

Postępowanie znak ZO/FRWiM/26/2018

                      ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli z 10 szkół powiatuiławskiego i ostródzkiego (Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Piotrkowie, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Sampławie oraz Grabowie-Wałdykach)  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe-Szkolenia TIK

Załączniki w wersji edytowalnej 1,4,5,6,7

Baza konkurencyjności

Harmonogram_wsparcia "Szkolna Akademia Kompetencji" 13.02.2018r.

Celem projektu jest utworzenie 60 miejsc dla dzieci z gm. Lubawa i okolic, rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 10 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),oraz poprawa kompetencji zawodowych czterech nauczycieli i umiejętności wychowawczych dziesięciu rodziców wokresie 08.2017r.-07.2019r. W dniu 04.2017 przygotowano diagnozę problemów i potrzeb, która została zaakceptowana przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur. W ramach projektu realizowane będą dwa zadania.

W ramach zadania nr 1: zostaną utworzone  3 grupy w Przedszkolu pn. Akademia Małych Zuchów, które rozpocznie swoją działalność od 09.2017r. we wsi Fijewo, w tym z dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach zadania 1 będzie realizowany 1 typ projektu, działanie 1.1, 1.2, 1.4. W przedszkolu powstanie sala doświadczania świata (w tym do fizjoterapii) - dostosowana do potrzeb dzieci zniepełnosprawnościami oraz 3 nowe sale dla nowych grup.

W ramach zadania 2:  przygotujemy czterech nauczycieli (do pełnienia funkcji nauczyciela wspomagającego, do logopedii, diagnozy pedagogicznej i behawioralnej). Dla rodziców dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych i z deficytami dostępny będzie psycholog, zostaną też przeszkoleni. Dla wszystkich rodziców zorganizujemy zajęcia dot. wspierania dzieci w rozwoju. Dla dzieci dostępne będą zajęcia wyrównujące deficyty, tj. logopedia, zajęcia rehabilitacyjno-korekcyjne, prowadzone m.in. metodą W.Sherborne, terapeutyczne (muzykoterapia, światłoterapia i sensoryczne). Po zakończeniu projektu powstaną 3 nowe grupy w przedszkolu na terenie gminy Lubawa, dostępne także dla dzieci z miasta Lubawa i okolic.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowanie znak ZO/FRWiM/25/2017 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_23.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/25/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.   

Pismo_z_dnia_16.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

Projekt Żłobek "Akademia Puchatka" jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Celem projektu jest utworzenie 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i wsparcie Rodziców z subregionu elbląskiego w tym w szczególności w gminy Lubawa i okolic, w okresie 08.2017r.-08.2020r.
ADRES żłobka : Fijewo 85, 14-260 Lubawa. W ramach projektu będą utworzone 2 grupy żłobkowe. Pierwsza grupa rozpocznie swoją działalność od 01.09.2017 do 08.2019r, druga grupa 12.2017 do 30.11.2019r. we wsi Fijewo. W ramach projektu będzie realizowany 1 typ projektu. Grup docelową są Rodzice / opiekunowie prawni sprawujący opiekę na dziećmi do lat 3. W żłobku zostaną wyposażone dwie sale dydaktyczne, sala do leżakowania, szatnia, pokój dyrektora oraz zaplecze socjalne. W ramach zadania przygotujemy 4 opiekunów diagnozy behawioralnej i metod dobrego startu, Weroniki Scherbone. Po zakończeniu projektu powstaną 2 nowe grupy w żłobkowe po 16 miejsc na terenie gminy Lubawa, dostępne także dla dzieci z miasta Lubawa i okolic.

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur poszukuje osób chętnych do pracy jako opiekunka i pomoc do żłobka Akademia Puchatka, który znajduje się w Akademickim Zespole Placówek Oświatowych w Fijewie.

Wymagania:

- ukończona pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, przedszkolna lub wczesnoszkolna, bądź bycie studentem zaocznym lub dziennym pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, przedszkolnej lub wczesnoszkolnej.

- mile widziane doświadczenie w pracy z większą grupą dzieci do lat 3.

Oferujemy:

-stabilne zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę,

 

Oferty zawierające CV proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: Opiekunka/Pomoc

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/25/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Dąbrównie, Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Pismo_z_dnia_14.11.2017r.

Załącznik_do_pisma_z_dnia_14_11_2017.doc

Baza_konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/24/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na: na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie

Pismo_z_dnia_13.11.2017r.

Baza_konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

 

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/21/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na realizację usługi cateringowej dla uczniów  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” ze szkół: Szkoła Podstawowa w Dąbrównie, Szkoła Podstawowa w Grabowie Wałdykach, Szkoła Podstawowa w Sampławie woj. warmińsko-mazurskie

Pismo z dnia 09.11.2017r.

Baza_konkurencyjności