Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/20/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_21.09.2017r.

Załącznik_do_pisma_z_dnia_21.09.2017r- wersja edytowalna

Baza_konkurencyjności

 

ZAPYTANIE OFERTOWE- ZO/FRWiM/20/2017

Na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.  Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe

Załączniki 1,2 4_w_wersji_edytowalnej

Baza_konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałow biurowych i sprzetu elektronicznego dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1a-c, 3 w wersji edytowalnej

Załącznik_4a_w wersji edytowalnej

Załącznik_4b w wersji edytowalnej

Załącznik_4c w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/18/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę książek dla uczestników projektu pn: „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Pismo_z_dnia_13.09.2017r.

Baza_konkurencyjności

 

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/18/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na  dostawę książek dla uczestników projektu pn: „Szkolna Akademia Kompetencji”.

ismo z dnia 08.09.2017r.

Baza_konkurencyjności

 

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/17/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016na:dostawę pomocy dydaktycznych, materiałow biurowych i sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo_z_dnia_05.09.2017

Baza_konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/FRWiM/18/2017

na dostawę książek dla uczestników projektu pn: „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik_nr_1_w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 w wersji edytowalnej

Załącznik_nr_4_kalkulacja_książki

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/16/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016na: dostawę książek dla uczestników projektu pn. „Szkolna akademia Kompetencji ” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo_z_dnia_01.09.2017r.

Baza_konkurencyjności

Unieważnienie postępowaniaZO/FRWiM/14/2017 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo z dnia 24.08.2017r.

Baza konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/FRWiM/17/2017

Na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałow biurowych i sprzetu elektronicznego dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załącznik_nr_1a_ZO_

Załącznik_nr_1b_ZO_17

Załącznik_nr_1c_ZO_17

Załącznik 4a

Załącznik 4b

Załacznik 4c

baza_konkurencyjnosci_ZO_17.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/FRWiM/16/2017

na dostawę książek dla uczestników projektu pn „Szkolna akademia Kompetencji ” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe

files/ZO__ksiki_22_08_2017_PDF.pdf

Załącznik 1

files/Zacznik_nr_1_do_ZO_16.docx

Załącznik 3

files/Zacznik_nr_3_do_ZO_16.docx

Załacznik 4

files/ZA__4_Kalkulacja_szczegowa_ksizki.xlsx

baza konkurencyjności

files/ZO_16_Baza_konkurencyjnosci.pdf

 

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/15/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę i montaż mebli  w ramach projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Pismo_z_dnia_14.08.2017r

Baza_konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż mebli  w ramach projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_Ofertowe

Załączniki_nr_1_oraz_4_do_ZO.docx

Baza_Konkurencyjności

 

Tytuł projektu: Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie

 

Nr umowy: RPWM.10.04.00-28-0016/17

 

Wnioskodawca: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława

 

Cel główny projektu:

Utworzenie 32 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 i wsparcie Rodziców z subregionu elbląskiego w tym w szczególności w gminy Lubawa i okolic, w okresie 08.2017-08.2020r.

 

Beneficjenci:

Rodzice/opiekunowie - 32 osoby sprawujące opiekę na dziećmi do lat 3, w tym:

- 10 osób pozostających bez zatrudnienia, sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, planujących podjęcie pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)

- 22 osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do 3 roku życia (przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym)

 

Planowane efekty:

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, po

opuszczeniu programu – 22 osoby

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 7

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 32

Liczba opiekunów z niepełnosprawnościami, którzy posiadają dzieci w wieku do lat 3, objętych wsparciem w

programie - 4

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 32

 

Wartość projektu: 1 303 900,80 zł

Wartość dofinansowania: 1 230 500,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich:1 108 315,80 zł

 

Geneza projektu:

Woj. warmińsko-mazurskie jest jednym z województw o relatywnie najsłabiej zaspokojonych potrzeb życiowych ludności. Dotyczy to także opieki nad dziećmi do lat 3. Na terenie gm. wiejskiej Lubawa nie było żłobka ani klubu dziecięcego. W mieście Lubawa funkcjonuje jeden żłobek na 30 miejsc, czynny do godziny 16.30. Proponowana mieszkańcom liczba miejsc opieki żłobkowych w stosunku do potrzeb była niewystarczająca. Przyrost naturalny i współczynnik dzietności ogólnej przewyższa średnia dla kraju i województwa. Gminy - wiejska i miejska Lubawa – to jednostki dynamicznie się rozwijające, z wysokim udziałem osób w wieku mobilnym, o dodatnim saldzie migracji oraz wysokim saldzie przyjazdów do pracy. Na terenie gminy i miasta Lubawa funkcjonuje kilkadziesiąt b.dużych i dużych zakładów pracy, jednak miejsc pracy dla kobiet jest znacznie mniej niż dla mężczyzn. Z uwagi na profil działalności (stolarnie, firmy budowlane) przedsiębiorcy chętniej zatrudniają mężczyzn, dość duża jest sezonowość branż, które zatrudniają więcej kobiet (turystyka). Kobietom pozostającym bez pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi, towarzyszą obawy związane z powrotem do pracy głównie z uwagi na trudność godzenia pracy z obowiązkami w domu, niechęć pracodawców do nagłych wyjść czy zwolnień. Problem kobiet utrwala tradycyjny model rodziny wciąż silnie funkcjonujący w społeczeństwie - kobieta zajmuje się domem, mężczyzna pracuje i utrzymuje rodzinę. U kobiet wchodzących na rynek pracy takie stereotypowe myślenie wpływa na małą aktywność i wzmacnia jej rolę jako opiekuna dziecka. Z uwagi na powyższe od 1 września 2017r. został uruchomiony żłobek dla 32 dzieci (2 grupy), zlokalizowany jest pod adresem: Fijewo 85, 14-260 Lubawa. Godziny otwarcia dostosowane są do potrzeb rodziców.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę i montaż paneli oraz wykładziny do  sal przedszkolnych  w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

POBIERZ

Rozstrzygnięcie postępowania na realizację usługi cateringowej w ramach projektu pn:  „Akademia Małych Zuchów”.

POBIERZ

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/13/2017

Pismo_z_dnia_24_07_2017r.

Baza_konkurencyjności

Rozstrzygnięcie postępowania na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia, dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych  oraz tekstyliów w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

POBIERZ

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak: 2/ZO/SAK/FRWiM/2017 prowadzonego w trybierozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r.na organizację rejsu Kanałem Elbląskim dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Pismo_z_dnia_28_07_2017r.pdf

Rozstrzygnięcie Postępowanie znak: 4/ZO/AP/FRWiM/2017 Na dostawę i montaż: paneli, wykładziny, rolet oraz drzwi do żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie.

PLIK DO POBRANIA

Rozstrzygnięcie Postępowanie 3/ZO/AP/FRWiM/2017  Na realizację usługi cateringowej w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

PLIK DO POBRANIA

Rozstrzygnięcie Postępowanie znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2017
Na dostawę i montaż wyposażenia w tym gastronomicznego,  dostawę pomocy dydaktycznych oraz tekstyliów w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

PLIK DO POBRANIA

Dotyczy:

postępowania znak: ZO/FRWiM/14/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_27.07.2017r.

Pismo z dnia 27.07.2017r oraz  załączniki doc

Baza_konkurencyjności