Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/12/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 31 Uczestników projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”.

Pismo_z_dnia_10.07.2017

Baza_konkurencyjności