Dotyczy:

Postępowania znak: ZO/FRWiM/12/2017 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 31 Uczestników projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”” o numerze projektu: RPWM.10.02.00-28-0055/16

Pismo_z_dnia_21.07.2017r.

Baza_konkurencyjności