Postępowania znak: ZO/FRWiM/22/2017 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141 dla 1 uczestnika projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim” o numerze projektu: RPWM.10.02.00-28-0055/16

Pismo z dnia 21.10.2017r.

Baza konkurencyjności