Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 1/AkP/FRWiM/2018prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017, na realizację usługi polegającej na dostawie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych FRWiM w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pismo_z_dnia_28.08.2018r.

Baza konkurencyjności