Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO 3/AkP/FRWiM/2018prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na usługę polegającą na prowadzeniu zajęć z robotyki oraz zajęć z tańca nowoczesnego dla  dzieci w Przedszkolu w Kamieńcu, Przedszkolu  Majka w Iławie oraz Przedszkolu  Akademia Małych Zuchów w Fijewie w ramach  projektu„Aktywny Przedszkolak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego  na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Pismo unieważnienie

Baza konkurencyjności