Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 6/AkP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 na:realizację usługi szkoleniowej dla nauczycieli 5 przedszkoli w ramach  projektu „Aktywny Przedszkolak”,  województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo z dnia 22.10.2018r

Baza konkurencyjności