Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 7/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017na:realizację usługi szkoleniowej w ramach  projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_15.05.2019

Baza konkurencyjności