Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: 8/JS/FRWiM/2019 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na:realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Jestem SOBĄ w mojej szkole”.

Pismo_z_dnia_14.05.2019r.

Baza konkurencyjności