Postępowania znak: 1/ZO/AMZ/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych oraz materiałów papierniczych w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

 

Pismo z dnia 20.03.2018r

Baza konkurencyjności