Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/18/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na  dostawę książek dla uczestników projektu pn: „Szkolna Akademia Kompetencji”.

ismo z dnia 08.09.2017r.

Baza_konkurencyjności