Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZO/FRWiM/3/2017 na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz Gimnazjum w Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie. Pismo z dnia 07.03.2017r.

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława w załączeniu przesyła pismo:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - (pismo z dnia 07.03.2017r.) - 2 strony,

 

w postępowaniu na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieńcu oraz  Gimnazjum w Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie (postępowanie znak ZO/FRWiM/3/2017), prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016.

 

Pismo z dnia 07.03.2017.pdf