Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZO/FRWiM/1/2017 na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. Pismo z dnia 15.02.2017r.

 

Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława w załączeniu przesyła pismo:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - (pismo z dnia 15.02.2017r.) - 4 strony,

 

w postępowaniu na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie (postępowanie znak ZO/FRWiM/1/2017), prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Pismo z dnia 15.02.2017r..pdf