Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016na:dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka  Akademia Puchatka w Fijewie”.

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Pismo 23.03.2018.r.

Baza konkurencyjności