Dotyczy: postępowania znak: 2/ZO/AP/FRWiM/2018 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016  na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn:  „Utworzenie żłobka Akademia Puchatka w Fijewie”

Pismo z dnia 17.04.2018r.

Baza konkurencyjności